Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü


Bölümün Amacı

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün amacı, küresel ortamda işletmelerin bilişim ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde güncel bilişim ve yönetim bilgi ve becerisi ile donatılmış nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda programdaki tüm dersler, işletmelerin yönetim ve bilişim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan teori ve uygulamaları kapsayan bir yapıda tasarlanmıştır. Program süresince bilişim ve yönetim dersleri güncel bilişim teknolojileri ile desteklenen ve öğrencinin öğrenmenin merkezinde olduğu uygulamalı ortamlarda sunulmaktadır.

Programın en önemli hedefleri; hayat boyu öğrenme yaklaşımına uygun olarak bilişim ve yönetim alanında yaşanan teknolojik gelişmelere paralel bir eğitim sunmak, öğrencilere bugünün ve geleceğin iş yaşamına odaklı bir yönetim ve bilişim vizyonu kazandırmak ve öğrencileri iş dünyasına örnek birer yönetim bilişim uzmanı olarak hazırlamaktır. Ayrıca, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans eğitimi ile öğrencilere bir işletmenin tüm işlevleri hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiler ile bu bilgilerin iletişimi, depolanması ve aktarılmasında başat rol oynayan bilişim sistemleri ile ilgili önemli teknolojilerin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Bölümün Akademik ve Teknolojik Gelişmeler İçerisindeki Yeri

Günümüzde hızlı gelişmelerin yaşandığı bilişim teknolojisi ve yönetim bilimi işletmelerin karar destek sistemi, kurumsal kaynak planlama, iş süreç yönetimi, yeni iş modeli geliştirme, yeni ürün ve hizmet üretme, rekabet avantajı sağlama vb. konularda ihtiyaç duyacakları problemlere akademik düzeyde çözüm üreten çok disiplinli bir alanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dünya genelinde yönetim bilişim sistemleri olarak adlandırılan bu alan işletmelerin rekabetçi bir ortamda stratejik işletme hedeflerine ulaşabilmeleri için itici bir güç olarak görülmektedir. Yönetim bilişim sistemleri alanında yapılan akademik çalışmalar bilişim teknolojisi ile yeni yönetim yaklaşımlarının işletmelerde daha etkin ve verimli kullanılması için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Aynı Fakülte İçerisindeki Bölümlerle İşbirliği

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan İşletme Bölümü ve Uluslararası Ticaret Bölümleri ile etkileşim halinde ve işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversite Kariyer Yönlendirme birimi ve bölüm kariyer yönlendirme danışmanları tarafından gerçekleştirilen kariyer günleri etkinlikleri ile bölüm öğrencilerinin diğer bölüm öğrencileri ile işbirliği içerisinde ortak proje geliştirmeleri hedeflenmektedir.

İş Olanakları

Ülkemizde ekonomik ve ticari hayatın gelişmesi ve çeşitlenmesiyle birlikte işletmelerin etkin yönetimi giderek daha çok önem ve değer kazanmıştır. Yoğun rekabetin yaşandığı küresel ortamda işletmelerin en önemli stratejik hedefleri arasında yeni ürün, hizmet ve iş modelleri üretmek, karar desteği sağlamak, tedarikçi ve tüketiciyi aynı ortamda buluşturmak, rekabet avantajı sağlamak, hayatta kalabilmek vb. sayılabilir. Bu stratejik hedeflerinin yanında işletmelerin gelişmeleri ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri için mutlaka kazanç sağlamaları gerekir. Bu da iyi yöneticiler

ile birlikte işletmeleri stratejik hedeflere daha kolay ulaştıracak bilişim sistemleri ve yönetim bilişim uzmanı kadrosu ile mümkündür.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın 16.03.2009 tarihli ve 2935 sayılı kararı ile Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunlarının "Yönetim Bilişim Uzmanı" (YBU) unvanı kullanmasına karar verilmiştir. YBU işletmelerde; bilişim ihtiyaçlarını saptar, hedeflerini belirler, hedeflere ulaşacak planlar ortaya koyarak sistem için gerekli donanım, yazılım ve personel ihtiyacını ortaya çıkarır. YBU özel sektör veya resmi kuruluşlarda yazılım geliştirme, sistem işletimi, veritabanı yönetimi, ağ yönetimi, bilişim güvenliği, kurumsal kaynak planlama, proje yönetimi vb. görevleri yürütmek üzere bilgi işlem birimlerinde istihdam edilebilir. Ayrıca, işletmelerin temel işlevleri ile ilgili insan kaynakları yönetimi, muhasebe, satış ve pazarlama yönetimi, üretim yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, satın alma, halkla ilişkiler, Ar-Ge vb. birimler, YBU istihdamı için uygun alanlardır. YBU, çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde, yatırım ve finans kurumlarında, kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptir.

Sonuç olarak, YBU mezunlarının çalışma alanları oldukça yaygındır. Özellikle bilişim sistemlerinden yüksek düzeyde yararlanılan bilgisayar, iletişim ve finans sektörlerinde YBU için her geçen gün artan bir talep oluşmaktadır. YBU genel olarak işletme, yönetim ve bilişim alanlarında bağımsız olarak çalışabilir ya da gibi bu üç disiplini (çok disiplinli) kapsayan iş alanlarında da görev alabilir.