Tıp Fakültesi 

DEKANIN MESAJI

Globalleşen dünyamızda Tıp bilimindeki evrensel nitelikleri ve her geçen gün büyük bir hızla ilerleyen gelişmeleri yakalamak günümüzde Tıp Eğitiminin en büyük hedefi haline gelmiştir. Eğitimde öğrencilerin ezbere dayalı olmayan, olabildiğince analitik düşünce ve mantıksal çıkarıma dayalı sağlam temeller almaları amacı güdülmektedir. Biz bu yolda en değerli adımı tıp fakültesi öğrencilerimizin, tecrübeli eğiticilerimizin gözetiminde, pasif bir öğreniciden aktif, problem çözücü bir araştırmacıya dönüşmesine katkıda bulunarak attığımızı düşünüyoruz.

Bu nedenle, Tıp Eğitiminin temelini oluşturan Temel Bilimlerle ilgili ders müfredatları nitelik ve nicelik bakımından zengin ve güncel bir şekilde öğrencilerimize verilmektedir. Bu yoğun müfredattaki amaç, öğrencilerin temel bilgileri en akılcı biçimde öğrenip bunu daha sonra alacakları Klinik Bilimler kısmında en verimli şekilde kullanabilmeleridir. Tecrübeli bir akademik kadroya sahip olan fakültemizde eğiticilerimiz, öğrencilerin bu temel ve klinik bilgileri dengeli bir şekilde harmanlamasına yardımcı olmaktadırlar. Tüm öğrencilerimizin eğitim-öğretim olanaklarından en ideal şekilde yararlanmasını, hem araç-gereç hem de hasta başı birebir eğitim kalitesinin yüksek tutulmasını sağlamak amacıyla öğrenci sayısını her sene öğretim üyesi sayısına orantılı olacak şekilde güncellemek en önemli önceliklerimizden biridir.

Tıp fakültesi olarak misyonumuz, ülkemizin öncelikli sağlık sorunlarını bilen; birinci basamak sağlık örgütlenmesi düzeyinde sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli tıbbi bilgi, beceri ve yetkinlik ile donanmış; mesleğini etik kuralları gözeterek uygulayan; araştırmacı ve sorgulayıcı nitelikleri olan; yaşam boyu öğrenmeyi sürdürme tutum ve becerisini kazanmış; ulusal ve uluslararası düzeylerde kabul edilebilen ölçütlere uygun hekimler yetiştirmektir. Eğitim programımız bu ilkeler doğrultusunda öğrencilerimizin mezuniyet sonrası görevlerinde ihtiyaç duyacakları donanıma sahip olmaları amaçlanarak hazırlanmıştır. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Prof.Dr.Fikri İÇLİ

                                                                                                                                                                                                                    Dekan