Stratejik Hedefler


 

Alanlar, Amaçlar, Stratejik Hedefler

 

1. Ön lisans Eğitimi

1.1. Akademik kadroyu geliştirmek

1.1.1. Tam zamanlı öğretim kadrosunun niceliğini, yıllar içinde, öngörülen sayılar ve oranlar çerçevesinde artırmak,

1.1.2. Tam zamanlı öğretim kadrosunun niteliğini artırmak,

1.1.3. Akademik kadronun sürekli gelişmesi ve değerlendirilmesi mekanizmalarını tasarlamak ve işletmek,

1.2. Eğitim-öğretim sürecini mükemmelleştirmek,

1.2.1. Her ön lisans programının tasarlanacak tüm unsurlarını birbiriyle uyumlu olarak tanımlamak,

1.2.2. Programların uygulanma aşamasında öğrenci merkezlilik ilkelerinin tümünü sağlamak,

1.3. Öğrenme altyapısını iyileştirmek,

1.3.1. Teknolojik altyapının geliştirilmesi,

1.3.2. Pedagojik imkânların geliştirilmesi,

1.4 Stajlar ve Proje uygulamaları ile gerçek çalışma yaşamını karşılaştırmak.

 

2. Lisans Eğitimi

2.1. Akademik kadroyu geliştirmek,

2.1.1. Tam zamanlı öğretim kadrosunun niceliğini, yıllar içinde, öngörülen sayılar ve oranlar

çerçevesinde artırmak,

2.1.2. Tam zamanlı öğretim kadrosunun niteliğini artırmak,

2.1.3. Akademik kadronun sürekli gelişmesi ve değerlendirilmesi mekanizmalarını tasarlamak ve işletmek,

2.2. Eğitim-öğretim sürecini mükemmelleştirmek,

2.2.1. Her lisans programının tasarlanacak tüm unsurlarının birbiriyle uyumlu olarak tanımlamak,

2.2.2. Programların uygulanma aşamasında öğrenci merkezlilik ilkelerinin tümünü sağlamak,

2.3. Öğrenme altyapısını iyileştirmek,

2.3.1 Teknolojik altyapının geliştirilmesi,

2.3.3. Pedagojik imkânların geliştirilmesi,

2.4 Stajlar ve Proje uygulamaları ile gerçek çalışma yaşamını karşılaştırmak.

 

3. Lisansüstü Eğitim ve Araştırma

 

3.1. Lisansüstü eğitimde misyon farklılaşması oluşturmak,

3.1.1. Disiplinler arası ve niş konularda programlar geliştirerek yüksek lisans ve doktora programları yürütür hale gelmek,

3.2. Kurumsal araştırma önceliklerini saptamak,

3.2.1. Öncelikli alanları, konuları belirlemek,

3.2.2. Araştırma altyapısı, işbirliği ve politikaları kurumsal öncelikler çerçevesinde geliştirmek,

3.2.3. Destek birimleri/hizmetleri sunmak,

3.2.4. Araştırma-eğitim-hizmet etkileşimini yaratmak,

4. Topluma hizmet,

 

4.1. Topluma hizmeti, eğitim ve araştırma etkinliklerinin devamı olarak kurumsal kimliğe taşımak,

4.1.1. Bakanlıklar, kamu kurumları, iş dünyası ve kamuoyuna sertifika, hizmet-içi eğitim, yaşam boyu öğrenme etkinlikleri sunmak,

4.1.2. Araştırma potansiyelini, teknolojik birikimini topluma aktarmak,

4.2. Topluma erişim faaliyetleri düzenlemek (sosyal, kültür, sergi):

5. Mali Yapı

 

5.1. Finansal kaynakların yeterliliğini ve çeşitliğini artırmak,

5.1.1. Öz gelir-cari gider dengesini kurmak,

5.1.2. Bağış oluşturmak,

5.2. Akademik değerleri ve finansal kaygıları barıştırabilir kılmak,

5.2.1. Giderler ile performansı/ çıktıları sürekli karşılaştırmak,

5.2.2. Üniversite içine ve dışına hesap verebilir olmak.

6. Kurumsallaşma ve Kalite Kültürü

 

6.1. Kurumsallaşmayı sağlamak

6.1.1. Kurumsal imajı/ tanımı/ kimliği güçlendirmek,

6.1.2. Akademik, mali, idari ilke ve kuralların, iş ve bilgi akışını yazmak ve bunlara uygun davranmak,

6.1.3. Yönetim Bilgi sistemini etkin ve verimli kullanmak,

6.1.4. İdari birimlerin Üniversite hedefleriyle uyumlu gelişmesi (nicelik, nitelik); uzman idari personel grubu oluşturmak/ danışman desteği almak,

6.1.5. Kurumsal analiz ofisini kurmak ve veri toplama /değerlendirme sürecini sistematik hale getirmek,

6.1.6. Üniversitenin hedeflerine ulaşma koşullarını yaratma sürecinde Mütevelli Heyetin etkin ve özgün olması.

6.2. Kalite kültürünü yaratmak

6.2.1. Kurum içi kalite güvence sistemini planlamak ve işletmek, Bologna uyumunu tamamlamak; Meslek Yüksekokullarında Mesleki Yeterlik Kurumu (MYK), UYÇ ve TYYÇ gereksinimlerine uyumu sağlamak,

6.2.2. Dış değerlendirme uygulamalarını hayata geçirmek,

6.2.3. Aidiyet duygusu, kurumsal istikrar, değişim ve sürekli iyileştirme kavramlarını içselleştirmek,

6.3. Vakıf -UFUK- Kamuoyu üçgeninde değişim, paylaşım mekanizmaları oluşturmak,

6.3.1. Kurumsallaşma ve kültür oluşturma adına eğitim, mali ve diğer konularda paylaşım

mekanizmalarını tasarlamak ve işletmek,

6.4. Tanıtım faaliyetlerini geliştirmek,

6.3.1. Farklılıkların kanıtlarını oluşturmak/ kullanmak,

6.3.2. Kamuoyunu bilgilendirme kanallarını etkin kullanmak, web, sosyal medya, reklam gibi.