Kurullar


MEZUNİYET SONRASI TIP EĞİTİMİ KURULU

Uzmanlık eğitiminde Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet sonrası eğitim standardizasyonunu sağlamak, şekillendirmek, formları oluşturmak, yeni programların yürürlüğe girmesini sağlamak ve uygulamaları değerlendirmek amacıyla; Tıpta Uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri üzerinde çalışacak olan kuruldur.

 

Kurul Üyeleri için Tıklayın

Kurul Çalışma Usul ve Esasları için Tıklayın

 

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ KURULU

Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim alanındaki bilgi ve becerilerini yenileme, geliştirme, tamamlama, canlandırma ve yürütülmekte olan eğitimin niteliğinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla, ‘Eğiticilerin Eğitimi’nin planlayıcısı olacak kuruldur.

 

Kurul Üyeleri için Tıklayın

Kurul Çalışma Usul ve Esasları için Tıklayın

 

PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME KURULU

Mezuniyet öncesi tıp eğitimi müfredatının yapılandırılması, koordine işleyişinin sağlanması, eğitim programının geliştirilmesi, dikey ve yatay entegrasyonun oluşturulabilmesi ve program değerlendirme çalışmaları yapılması, program değerlendirme sonuçlarının yeniden program geliştirmede kullanılmasını sağlayacak olan kuruldur (Dönem Koordinatör ve yardımcıları bu kurulun doğal üyesidir).

 

Kurul Üyeleri için Tıklayın

Kurul Çalışma Usul ve Esasları için Tıklayın

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURULU

Tıp eğitimi boyunca uygulanan ölçme değerlendirme sistemlerinin tasarlanması, ilan edilmesi, uygulanması, çeşitlendirilerek geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliklerinin sağlanması ve yapılan ölçme değerlendirme uygulamaların yararlılığı ve sonuca etkisinin değerlendirilmesi hedefinde görev alacak olan kuruldur

 

Kurul Üyeleri için Tıklayın

Kurul Çalışma Usul ve Esasları için Tıklayın

 

UFUKTA HEKİMLİK UYGULAMALARI KURULU

Ufukta Hekimlik Uygulamaları dersi; İletişim becerileri, mesleki beceriler, sosyal sorumluluk projeleri ve film tartışma uygulamaları üzerinden, öğrenci merkezli, problem çözmeye yönelik, sistematik bir program içinde farklı alanlardaki becerileri edindirmeyi hedefleyen, öğrenciyi eğitim yıllarının erken dönemlerinde hasta ile karşılaşmaya cesaretlendiren ve ona gözlem yapma fırsatı veren, öğrencilerin meslek yaşamındaki iletişim konularına giriş yapılması, bildikleri ve kullandıkları iletişim öğelerini tanımlayabilmeleri, etkili iletişim ilkelerini öğrenme, ekip üyesi olma ve toplum içinde hekimlik rolleri , etik, insani değerler açısından kendilerini geliştirmeyi hedefleyen bir derstir. Bu kurulun ana görevi gerekli programı hazırlamak ve takibini yapmak, maket, film, ortam, eğitici sayısı, eğitimi vb. gibi ihtiyaçları belirlemek ve gerekli düzenlemeleri hazırlamaktır.

 

Kurul Üyeleri için Tıklayın

Kurul Çalışma Usul ve Esasları için Tıklayın

 

STRATEJİ GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON KURULU

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin misyon, vizyon ve değerlerinin, program yeterliklerinin, eğitim- araştırma-hizmet amaç ve hedeflerinin belirlenmesini ve tüm kurulların çalışmalarının tek bir çatı altında toplanmasını sağlayacak olan kuruldur.

 

Kurul Üyeleri için Tıklayın

Kurul Çalışma Usul ve Esasları için Tıklayın

 

KANITA DAYALI TIP KURULU

Mezuniyet öncesi eğitimin bir öğesi olacak şekilde, kanıta dayalı tıp uygulamalarının programlanması, geliştirilmesi, ölçme değerlendirme yöntemlerinin tasarlanması, geri bildirimlerinin değerlendirilmesi ve eğitici eğitimi ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla görev yapacak olan kuruldur.

 

Kurul Üyeleri için Tıklayın

Kurul Çalışma Usul ve Esasları için Tıklayın

 

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ KURULU

Tıp alanında çalışanların bilgi, beceri ve tutumlarını mesleki yeteneklerini geliştirmeyi pekiştirmeyi ve uygulama ile güncel bilgilerle ilişkilerini sürdürmesini ve sonuçta topluma daha etkin bir sağlık hizmeti vermelerini sağlayan eğitimi vermek üzere planlamalar yapacak olan kuruldur.

 

Kurul Üyeleri için Tıklayın

Kurul Çalışma Usul ve Esasları için Tıklayın

 

ÖZ DEĞERLENDİRME KURULU

 

Kurul Üyeleri için Tıklayın

Kurul Çalışma Usul ve Esasları için Tıklayın