Türk Dili Bölümü


Ufuk Üniversitesinin kuruluşundan bu yana Türk Dili Bölümünün tüm fakültelere ve meslek yüksekokullarına zorunlu ders olarak verdiği Türk Dili dersi hakkında genel bilgiler şu şekildedir:

Türk Dili dersi, 1981 yılından itibaren bütün üniversitelerde ve her programda okutulmak üzere YÖK tarafından zorunlu dersler arasına alınmıştır. Bu dersin her fakültede/meslek yüksekokulunda ve her bölümde zorunlu ders olarak konulma nedeni Çerçeve Programda şu şekilde ifade edilmiştir: “İlk ve ortaöğretimde dilbilgisi ve Türkçe dersleri yeterli ölçü ve nitelikte ele alınmadığı için üniversiteye gelen öğrenciler, Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yeteneğini kazanamamış bulunmaktadır. Bu durum, üniversite öğrenimi için yetersizlik olarak kendini göstermiş ve yükseköğretime Türk Dili derslerinin konmasını zaruri kılmıştır.”

Bununla birlikte üniversite öğrencilerinin iş yaşamına atıldıklarında başarılı, iletişim kurabilen, anlatıma ve topluluğa hâkim birer birey olmalarının temelleri, bu derste gördükleri dili etkili kullanma ve sunum eğitimleri ile atılmaktadır.

İlk yıllarda 8 dönemde okutulması düşünülen ve uygulanan bu ders, Yükseköğretim Kanunu’nun 5. maddesinin 1.fıkrasında, “Yükseköğretim kurumlarında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil zorunlu derslerdendir. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.” şeklinde ifade edilmiştir ve 1991’den itibaren güz ve bahar dönemlerinde sadece 1. sınıflara haftada iki ders saati halinde verilmektedir. Eğitim Fakültesinde ise bu durumdan farklı olarak 2018 yılında Yüksek Öğretim Kurumunun getirdiği standartlaşma ile Türk dili dersleri haftada üç ders saati olmak kaydıyla kredili verilmektedir.

Ufuk Üniversitesi Türk Dili Bölümü olarak, zorunlu derslerin yanı sıra düzgün cümle kurmak, konuşmaları beden diliyle desteklemek, Türkçeyi iyi kullanma ve etkili konuşma becerilerini kazandırmak amacıyla “Güzel ve Etkili Konuşma”;  yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi okuma becerisiyle geliştirme amacına dayalı  olarak ise “Türk ve Dünya Edebiyatından Seçmeler” dersleri bölümlerde seçmeli ders olarak hâlihazırda verilmektedir.

Kaynaklar ve İlgili Yayınlar:

ADALI, Oya (1979): Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler. Ankara: TDK Yayınları.

AKSAN, Doğan (1977-1986). Her Yönüyle Dil. 1, 2, 3, Ankara: TDK Yayınları.

AKSAN, Doğan (1983).Anlambilim ve Türk Anlambilimi. Ankara: DTCF Yayınları.

AKSAN, Doğan (1987). Türkçenin Gücü. T. İş Bankası Kültür Yayınları.

AKSAN, Doğan (1993). Şiir Dili ve Türk Şiir Dili. Ankara: Şafak Matbaası.

AKSAN, Doğan (1996). Türkçenin Sözvarlığı. Ankara: Engin Yayınevi.

AKSAN, Doğan (1998). Türkçenin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi.

AKSAN, Doğan (1998). Anlambilim. Ankara: Engin Yayınevi.

AKSAN, Doğan (1999). Halk Şiirimizin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi.

AKSAN, Doğan (1999). Anlambilim-Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi. Ankara: Engin Yayınevi.

AKSAN, Doğan (2000). Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını. Ankara: Bilgi Yayınevi.

AKSAN, Doğan (2002). Anadilimizin Söz Denizinde. Ankara: Bilgi Yayınevi.

AKSOY, Ömer Asım (1990). Dil Yanlışları. Ankara: Emel Matbaacılık.

AKSOY, Ömer Asım (1995).Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1,Atasözleri Sözlüğü. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

AKSOY, Ömer Asım (1995).Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 2, Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

ATEŞ, Kemal (1990-1995). Türk Dili. Ankara.

AYTAÇ, Gürsel (1999) . Genel Edebiyat Bilimi. İstanbul: Papirüs Yayınları.

BANGUOĞLU, Tahsin (2000). Türkçenin Grameri.(5.Baskı) . Ankara: TDK Yayınları.

BAYRAV, Süheyla (1999) . Dilbilimsel Edebiyat Eleştirisi. İstanbul: Multılıngual.

BAYRAV, Süheyla- Yerguz, İsmail (2002). Okuma- Anlama- Yorumlama. İstanbul: Multılıngual Yayınları.

CAN, Kaya (1999). Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri. Ankara.

CAN, Kaya (1999-2001). Üniversite ve Yüksekokullar İçin Türk Dili. İstanbul: Kıral Matbaası.

CAN, Kaya (2001). Yabancılar İçin Türkçe-İngilizce Açıklamalı Türkçe Dersleri. Ankara: 0DTÜ Yayınları.

ÇOTUKSÖKEN, Yusuf (1992). Türkçe Anlamdaşlar ve Karşıt Anlamlılar Sözlüğü. İstanbul: Özgül Yayınları.

ÇOTUKSÖKEN, Yusuf (2001). Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili I, II. İstanbul: Papatya Yayıncılık.

DEMİR, Nurettin ve YILMAZ, Emine (2009). Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

DEMİRAY, Kemal (1994). Temel Türkçe Sözlük. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

DEMİRCAN, Ömer (1997). Türkiye Türkçesinde Kök-Ek Birleşmeleri Ankara: TDK Yayınları.

DEMİRCAN, Ömer (2000). İletişim ve Dil Devrimi. İstanbul: Yaylım Yayıncılık.

DEMİREL, ÖZCAN (1994). Türkçe Programları ve Öğretimi. Ankara: Usem Yayınları.

DİL DERNEĞİ (2002). Türkçenin Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri. Ankara.

ERGİN, Muharrem (1993). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Basım Yayın Dağıtım.

ERGENÇ, İclâl (1995).Konuşma Dili ve Türkçenin Söyleyiş Sözlüğü. Ankara: Simurg Yayınları.

ERGİN, MUHARREM (1998). Üniversitelerde Türk Dili. İstanbul.

GENCAN, Tahir (1979-1992).Dilbilgisi. Ankara: TDK Yayınları. 

GÜNAY, Doğan (2001). Metin Bilgisi. (Genişletilmiş 2. baskı) İstanbul: Multılıngual.

GÜNAY, Doğan (2002). Dil ve İletişim. İstanbul: Multılıngual.

HANÇERLİOĞLU, Orhan (1995). Türk Dili Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi.

HENGİRMEN, Mehmet (2005). Türkçe Dilbilgisi. Ankara: Engin Yayınevi.

İMER, Kâmile (1990). Dil ve Toplum. Ankara: Gündoğan Yayınları.

İMER, Kâmile (1976). Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi. Ankara: TDK Yayınları.

İPŞİROĞLU, Zehra (2001). Alımlama Boyutları ve Çeşitlemeleri- Yazın. İstanbul: Papirüs Yayınları.

KANTEMİR, Enise (1986). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ank. AÜ Eğitim Fakültesi Yayınları.

KARAHAN, Leyla (1999): Türkçede Söz Dizimi. Ankara: Akçağ Yayınları.

KARASAR, Niyazi (1995). Araştırmalarda Rapor Hazırlama Yöntemi. Ankara.

KARPAT, Kemal (1962). Türk Edebiyatında Sosyal Konular. İstanbul: Varlık Yayınları.

KIRAN, ZEYNEL(1986). Dilbilim Akımları. Ankara: Yabancı Diller Kitap ve Yayın Merkezi.

KOÇ, Nurettin (1996) : Yeni Dilbilgisi, İstanbul: İnkılâp Yayınları.

KORKMAZ, Zeynep (2003): Türkiye Türkçesi Grameri ( Şekil Bilgisi). Ankara: TDK  Yayınları.

KÖKSAL, Aydın (2000). Yabancı Dille Öğretim, Türkiye'nin Büyük Yanılgısı. Ankara: Öğretmen Dünyası Yay.

LEVENT, Agâh Sırrı (1973). Dil Üstüne. Ankara: TDK Yayınları.

MARTINET, Andre (1998). İşlevsel Genel Dilbilim. Ankara: Birey ve Toplum Yayınları. Çev: Berke Vardar.

MORAN, Berna (1983). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I. İstanbul: İletişim Yayınları.

MORAN, Berna (1990). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış II. İstanbul: İletişim Yayınları.

MORAN, Berna (1994). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış III. İstanbul: İletişim Yayınları.

NECATİGİL, Behçet (1999). Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. İstanbul: Varlık Yayınları.

ÖZDEMİR, EMİN (1992). Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

ÖZDEMİR, Emin (1994). Yazınsal Türler. Ümit Yayıncılık.

ÖZDEMİR, Emin (1996). Anlatım Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

ÖZDEMİR, Emin (1997). Eleştirel Okuma. Ümit Yayıncılık.

ÖZDEMİR, Emin (2002): Yazınsal Türler. İstanbul: Bilgi.

PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali (1994). Öz Türkçe Sözlük, Ankara: Arkadaş Yayınları.

SAUSSURE, de Ferdinand (1998) : Genel Dilbilim Dersleri. Çeviren: Berke Vardar, İstanbul: Multılıngual.

SEVER, Sedat (2000): Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.

ÜSTÜNOVA, Kerime (2002): Dil Yazıları, Ankara. Akçağ Yayınları.

WELLEK, R & Warren, A (1983). Theory of Literatur. Çeviren: Ahmet Edip Uysal. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

VARDAR, Berke (1982). Dilbilimin Temel Kuram ve İlkeleri. Ankara: TDK Yayınları.

VARDAR, Berke (1998). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Multilingual.

VARDAR, Berke (2002). Dilbilim Yazıları. İstanbul: Multılıngual.

VARDAR, Berke (2001). Dilbilimin Temel kavram ve İlkeleri. İstanbul: Multılıngual.

YILDIZ, Cemal ( 2006). Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A  Yayıncılık.

YÜCEL, Tahsin (1983). Yazın ve Yaşam. Yol Yayınları, 2. basım.