Kalite Güvence Sistemi


 

Ufuk Üniversitesi kalite güvence sistemi “ulusal” ve “uluslararası standartlara uyum” olarak saptanmıştır.

Kalite güvence mekanizmalarının kurulması ve sürdürülmesi için Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Değerlendirme Programı, Bologna süreci, Avrupa Standartları ve Yönergeleri (ASY/ESG) gerekleri temel alınmakta, çalışmalar Üniversite üst yönetiminin katılımıyla Kalite Komisyonu sorumluluğunda yürütülmektedir.

Ufuk Üniversitesinin vizyon, misyon, temel ilke ve politikaları tüm birimlerinde benimsenmiştir. Ulusal standartlar YÖK mevzuatı, Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Mesleki Yeterlilik Kurumu; Uluslararası Standartlar Bologna Süreci Ve Avrupa Standartları (Enqa-European Standards And Guidelines) ile belirlenmektedir. Bkz Bilgi Paketi

Ufuk Üniversitesi kalite güvence sisteminin oluşturulması doğrultusunda “Ufuk Üniversitesi Senatosunca Kalite Komisyonuoluşturulmuş” “Ufuk Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi” yayımlamış etkinliklerin gerçekte nasıl yapıldığını ifade eden “Kalite Komite Alanları ve Görev Alanlar” ile “Kalite Komiteleri Görevleri” belirlenmiş ve kalite güvencesi çalışmalarının ana çerçevesi belirlenmiştir.

Ufuk Üniversitesi kalite güvence sisteminin örgütlenme yapısı “Kalite Komisyonu” ile doğrudan Rektöre bağlı olan “Strateji Ve Kalite Güvence Birimi”nden oluşmuştur. Bu örgütlenme yapısı destek ve motivasyon sağlamayı içermektedir. Gerek kalite güvence sistemine uygun yapılanma ve işleyiş (kalite yönetimi süreçlerinin yürütülmesi), gerekse özdeğerlendirme raporlarının hazırlanması bölümlerin / programların sorumluluğundadır. Bu çerçecede;

1. Eğitim-Öğretim Kalite Güvencesi Alt Sistemi, üniversitedeki programlara giren öğrencilerin belirli bir standart ve kalitenin üzerinde mezun olmalarını sağlamaya yöneliktir. Mezunların kalitesinin göstergesi, mezunların alanlarında öncelikli olarak tercih edilmesi ve mezun oldukları programların eğitim amaçlarıyla uyumlu işlere ve/veya yurtiçi ve yurtdışındaki prestijli lisansüstü programlara yerleşmiş olmasıdır.

2. Araştırma ve Geliştirme Kalite Güvencesi Alt Sistemi, üniversitenin öğretim elemanlarının alanlarında iz bırakmasını sağlamaya yöneliktir. Araştırma ve Geliştirme Kalite Alt Sisteminin en önemli değerlendirme yöntemi öğretim üyelerinin Ufuk Üniversitesi amaç, ilke ve hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri akademik çalışmaları gözden geçirilmesi sürecidir.

3. Yönetim Kalite Güvencesi Alt Sistemi, ilk iki alt sisteme yönelik idari ve fiziki altyapının hazır olmasını, sistemin bir bütün olarak ve yüksek verimlilikle işlerliğini sağlamaya yöneliktir. Bunun göstergesi, üniversitenin Türkiye’deki sıralamalarda üst sıralarda yer alması, öğrenciler tarafından öncelikli olarak tercih edilen bir üniversite, diğer bir deyişle üniversitenin kuruluş ve varoluş amacına uygun bir konumda bulunuyor olmasıdır.

Eğitim-Öğretim, Araştırma ve Geliştirme ve Yönetim Sistemi Kalite Güvencesi Alt Sistemleri, kurumsal performans göstergelerinin yıllık periyotlarla ölçülmesi, ölçümlerin analiz edilmesi, değerlendirilmesi, bu değerlendirmeler neticesinde alınacak önlemlerin ve/veya iyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi, bu faaliyetlerin planlanması, izlenmesi ve alınan aksiyonların etkinliğinin tekrar gözden geçirilmesi suretiyle kurumsal çerçevede değerlendirilmektedir. Diğer bir anlatımla, kalite güvence sistemi çerçevesinde kalite süreçleri ve standartların yapılanması her bir standart, her bir süreç için 4 aşamalı PUKÖ yönetsel döngüsü çerçevesinde aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

1.– Planlama aşaması: ‘Süreç / standart nasıl olmalıdır?’ sorusuna

2 – Uygulama aşaması: ‘Nasıl icra edilmeli, yürütülmelidir?’ sorusuna,

3 – Kontrol ve değerlendirme aşaması: ‘Hangi ortamda, kimlerin katılımı, sorumluluğu ile, ne zaman, nasıl ölçülecek?’ sorusuna,

4 – Önlem alma, geliştirme aşaması: ‘Nasıl geliştirilip iyileştirilecek; alınan veri/ görüş kalite geliştirme adına nasıl kullanılacak?’ sorusuna,

Cevap verecek şekilde olacaktır.

Ufuk Üniversitesi Vizyon-Misyon ve Temel Değerleri ile Strateji Hedeflerinde yer alan hedeflere ulaşmak üzere oluşturacağı Kalite Güvence Sisteminde, yapılacak eylemler ve projeleri yuarıda açıklanan dört basamaklı maddeler olarak gerçekleştirecektir.

Her bir eylem ve projenin -başlangıç- bitiş tarihi, sorumlu kişi ve kullanılacak gösterge/ kriterler oluşturulacaktır.

Bu amaçla 2018-2022 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalışmaları Rektörlük Makamının 2 Numaralı Genelgesi ile başlatılmıştır.